Jdi na obsah Jdi na menu
 

 
Základní škola

Naše škola

skolicka.png

Základní škola Dubnice je málotřídní škola.

Zajišťuje výuku pro žáky 1. - 5. ročníku ZŠ ve třech třídách,

jeden ročník samostatně (nejpočetnější), ve dvou třídách vždy

po 2 odděleních. Spojené ročníky umožňují spolupráci, práci ve

skupinách, nutí žáky k větší míře samostatnosti. Vzájemné

soužití a propojení aktivit ve všech ročnících při akcích

pořádaných školou smazává rozdíl mezi mladšími a staršími

dětmi. Také agresivní chování a anonymita v chování se

eliminují na minimum.

 

Velikost školy 

Škola sdružuje:

1) mateřskou školu s kapacitou 30 dětí

2) základní školu s kapacitou 55 žáků

3) školní družinu s kapacitou 45 žáků

4) školní jídelnu s kapacitou 100 jídel (vaří a vydává)

 

Ve školním roce 2018/2019 je 49 žáků

základní školy rozděleno do 3 tříd:     

I. třída (1.+ 4. ročník) - třídní učitelka Mgr. Jaroslava Hujková,

asistent pedagoga Barbora Kopecká, Bc. Věra Bartošová

II. třída (2.+ 5. ročník) - třídní učitelka Mgr. Markéta

Marušáková

III. třída (3. ročník) - třídní učitelka Mgr. Ivana Ježková

 

Výuka probíhá v jedné budově, ŠD nemá samostatné prostory.

 

Charakteristika školy

Naše škola se zaměřuje na výchovu žáků:

1) k pozitivnímu vztahu k přírodě a životnímu prostředí

2) ke zdravému způsobu života, k péči o zdravý vývoj jedince

3) k součinnosti života školy se životem v obci

 

Základní myšlenkou našeho vzdělávacího programu je vytvořit

ze školy příjemné a bezpečné místo, kde:

  • Každé dítě má právo vzdělávat se podle svých individuálních možností, schopností a potřeb.

Jsou stimulováni nejschopnější, povzbuzováni méně

nadaní, a chráněni a podporováni nejslabší tak,  aby se

každé dítě prostřednictvím výuky přizpůsobené

individuálním potřebám vyvíjelo v souladu s vlastními

předpoklady pro vzdělání. 

  • Je podporován zdravý vývoj každého žáka v prostředí psychické, fyzické a sociální jistoty. 

Pro zdravý vývoj žáka je přizpůsoben rozvrh hodin, zimní

a letní ozdravné pobyty, aktivní trávení přestávek a

relaxace, péče o zdravé stravování (Školní mléko, Ovoce

do škol), plavecký výcvik ve všech ročnících, zapojení do

EVVO (Ekocentrum Brniště). Každému žákovi je

dána možnost zažít úspěch, nebát se chyby a pracovat s

ní. Hodnocení výkonů a pracovních výsledků je

postaveno na plnění konkrétních a splnitelných úkolů,

posuzování probíhá na základě individuálních výsledků.

  • Učitel a žák jsou partneři v přátelské a vstřícné atmosféře.

Dítě přichází do 1. třídy plné očekávání a zájmu. Úkolem

učitelů je vychovat z něho spokojeného žáka, který

z naší školy odejde s pozitivním vztahem k dalšímu

vzdělávání. S pojetím výuky orientované na žáka má

každé dítě šanci být úspěšné a spokojené, protože se učí

podle svých možností a potřeb.

 

Dlouhodobé projekty školy

Projekty dotvářejí obsah vzdělávacího procesu ročníků i celé

školy. Téma projektů volí vyučující podle věkových skupin,

podle náplně učiva nebo reagují na aktuální dění ve společnosti.

Některé projekty jsou třídní jiné ročníkové či školní. Příprava,

realizace, výstupy a evaluace projektů zvyšují efektivnost

vyučovacího procesu, motivují žáky a podporují spolupráci

všech pedagogů a žáků. O zapojení třídy a školy do projektu

rozhodují žáci se svými učiteli.

    Týdenní projekty ve  škole (1x za 2 měsíce) - tyto

     projekty probíhají v rámci vyučování a volného času

     žáků, zapojení je dobrovolné (ze strany žáků i

     vyučujících). Jsou součástí Minimálního preventivního

     programu a  zaměřují se  na určitou oblast lidského

     počínání jako prevence rizikového chování a sociálně

patologických jevů.

     Týdenní projekty na ozdravných pobytech (2x ročně)

     – projekty probíhají napříč školou, žáci jsou seskupení do

     skupin na základě losu. Daný projekt probíhá místo

     vyučování a je zaměřen výukově. Dotýká se určitého

     tématu a je pro všechny povinný i když hodnocené jsou

     celé skupiny. Podíl jednotlivce na celkovém výsledku

     skupiny hodnotí  žáci sami. Využívá se přitom

     kooperativního a skupinového vyučování.

          Jednodenní projekty – projekty zaměřené na oblast

          environmentální výchovy a prevence na škole.

       Celoroční projekty – v rámci těchto projektů naše

      škola  spolupracuje s těmito subjekty:

1.  KOVOŠROT DĚČÍN – soutěž ve sběru

 odpadového materiálu (papír, pet lahve, tetrapaky)

001.jpg

2.  ASEKOL – odběr přenosných baterií a

    akumulátorů

3.  RECYKLOHRANÍ – jedná se o školní recyklační

    program pod záštitou MŠMT České republiky, jehož

    cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a

    recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost

    se zpětným odběrem baterií a použitých drobných

    elektrozařízení

4.  M.R.K.E.V. (Metodika a realizace komplexní

    ekologické výchovy) - je dlouhodobým programem

    Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina

    (SSEV Pavučina)

  p9050190--800x599-.jpg

 

Umístění školy 

Vyučuje se v typické venkovské školní budově, která byla znovu

otevřena po celkové rekonstrukci v roce  1995. Budova školy je

velmi vhodně umístěna uprostřed obce a při průjezdu obcí po

hlavní komunikaci nepřehlédnutelná. Stojí v blízkosti obchodu,

autobusové zastávky i mateřské školy a je lehce dostupná

autem i vhodnými časovými spoji autobusové dopravy. Přímo

v budově je současně sídlo obecního úřadu a pošty se

samostatnými vchody, takže jejich provoz neomezuje činnost

školy.

m.jpg